سوسیال دمکراسی آلترناتیو سوم

 

 


 

در برنامه سوسیال دمکرات های سوئد رکن های مختلف آموزش های تئوریک سوسیالیستی ترکیب شده است. ما در برخی حالت ها از دستگاههای حکومتی استفاده کرده ایم. شاید قبل از همه این مربوط است به باز توزیع نتایج تولید توسط سیاست های مالیاتی و اجتماعی. از سوی دیگر ما بیشتر روش های سندیکالیستی را مورد استفاده قرار داده ایم. به دیگر سخن وظایف مهم برای کنترل دمکراتیک امور اقتصادی به سازمان های سندیکایی و نه حکومت داده شده است. ما علاوه بر این از روش های تعاونی استفاده کرده ایم. یا شاید بتوان آن را روش جنبش مردمی نامید. به این صورت که در برخی حالت های معین وظایف اجتماعی مهم به امور انجمنی واگذار شده است. در مورد آموزش بزرگسالان سازمان های آموزش مردمی نقش مهمی را بازی می کنند و در بخش مسکن جنبش مستأجرین وظایف پر اهمیتی بر عهده گرفته است.

سوسیال دمکراسی همیشه باید برای بازنگری روش کهنه و رشد روش های نو آماده باشد. ولی تأکید می کنیم که مهم است به اصل ترکیب روش های متعدد و مختلف برای دستیابی به کنترل خلقی تولید و نتیجه تولید پایبند باشیم. زیرا همه تجارب نشان می دهد که اصرار بر یک راه حل معین سازمانی طوری که این مدل سازمانی به یک هدف در خود رشد کند که کمتر از آن اهداف سیاسی شود که برای به واقعیت رساندن آن ایجاد شده، خطرناک است.

هم کمونیست و هم سرمایه داری مدعی ایجاد شرایط زندگی برای انسان ها هستند و هر دو تحقق این " بهترین جامعه" خود را به روش های معین با سازماندهی اقتصادی گره می زنند. و این روش ها برای سخنگویانش یک ارزش مطلق شده است، ارزشی که گمان می برند به نتیجه واقعی که سیستم ارائه می کند، وابسته نیست. نتیجه ای که اغلب از هدفی که مطرح می کنند بسیار فاصله دارد.

برای سرمایه داری دموکراسی و رفاه منخصر به مالکیت شخصی و یا به اصطلاح مکانیسم بازار است. هر چقدر هم نشان داده شود که این فاکتور ها زمانی که تحت نظارت قرار نگیرند، شرایط اجتماعی را ایجاد می کند که مستقیمأ با دموکراسی و رفاه در تقابل است. سرمایه داری از این که چیزی جز یک کاستی موقت است، خوداری می کند و یا آن را همچون یک تهمت بد نهاد کمونیستی می داند.

برای کمونیسم آزادی و رفاه محدود به حکومتی شدن و یک برنامه ریزی متمرکز است. هر چند که نشان داده شود که این فاکتورها شرایط اجتماعی ایجاد می کند که مستقیمأ مانعی است برای هم برای آزادی و هم برای رفاه، کمونیسم از این که بپذیرد این چیزی جز یک کاستی موقت است خوداری می کند و یا آن را همچون یک تعمت بد نهاد سرمایه داری می داند. سوسیال دمکراسی از گره زدن و واقعی کردن اهدافش به یک مدل سازمانی معین خودداری می کند. برای ما اقدامی که بخودی خود " سوسیالیستی" بنظر می آید، تعیین کننده نیست. تعیین کننده این است که آیا این اقدام به تحقق اهداف سوسیالیستی کمک می کند یا نه؟ اگر چنین نمی کند، کنار گذاشته می شود حتی چنین پیشنهادی که بسیار " سوسیالیستی " بنظر می رسند، هر سیستمی که تمرکز قدرت اقتصادی در دست یک گروه کوچک از انسان ها را امکان پذیر می سازد، خواه مالکان بزرگ سرمایه باشند خواه کله گنده های حزبی، هم با هدف تأثیر گذاری دموکراتیک شهروندی و هم با توزیع برابر نتایج تولید تناقض دارد. از اینرو می بایست از چنین سیستم هایی چه راست و یا چه چپ باشد، دوری کرد.

اکنون در سال های 1980 هنگامی که مقابله قدرت های بزرگ تشدید شده است، دوباره آینده بمثابه یک انتخاب میان دو آلترناتیو فرموله می شود. سرمایه داری یا کمونیست؟

سوسیال دمکراسی از پذیرش این فرمولبندی آینده خودداری می کند. بنظر ما هیچ کدام ار این دو آلترناتیو نیستند که بتوان آینده را بر آن بنا کنیم. انتخاب ما یک راه سوم است. از اینرو یک نقل قول از برنامه حزبی می آوریم: " پیشرفتی که از مبارزه جنبش کارگری حاصل شده باور سوسیال دمکراسی را مستحکم کرده است که بازسازی صلح جویانه بر پایه سوسیالیسم دمکراتیک تنها راه دستیابی به رهایی انسانها است.

این بازسازی اجتماعی مبتنی است بر خواست و تلاش های انسانی. ما باید رهایی را در جامعه ای که قویأ به جهان پیرامونی که مهر تناقضات بزرگ را خورده است به استبداد و دیکتاتوری سرمایه داری وابسته است، به انجام رسانیم. این خواست می بایست به باور دمکراتیک تحت مباحث علنی و تحت توجه و احترام به نظرات دیگری که به دمکراسی تعلق دارن، انجام پذیرد.

این راه می تواند پر زحمت و طولانی مدت بنظر آید. با این وجود امتیازی بهراه خواهد آورد که بازسازی جامعه تحت اقدام فعال شهروندان صورت بگیرد و نتیجه اش جلب مجموعه استواری از مردم خواهد بود. پس باید برای پایداری و دوام اصلاحات نیز امنیت ایجاد شود. سوسیالیسم دمکراتیک نهایتأ بر باور به خواست و توان انسان ها برای ایجاد جامعه ای که نشان از همیاری و ارزش های انسانی دارد بنا می شود."

    

 

   

  

/ 23 نظر / 83 بازدید
نمایش نظرات قبلی
اناهیتاازاصفهان

22بهمن سبز 22بهمن 1389روزسقوط دیکتاتوری ایت الله خامنه ای وبلاگهای سیاسی فیلم و عکس تظاهرات جنبش سبزایران را بفرستید

اناهیتاازاصفهان

22بهمن سبز 22بهمن 1389روزسقوط دیکتاتوری ایت الله خامنه ای وبلاگهای سیاسی فیلم و عکس تظاهرات جنبش سبزایران را بفرستید

اناهیتاازاصفهان

22بهمن سبز 22بهمن 1389روزسقوط دیکتاتوری ایت الله خامنه ای وبلاگهای سیاسی فیلم و عکس تظاهرات جنبش سبزایران را بفرستید

اناهیتاازاصفهان

22بهمن سبز 22بهمن 1389روزسقوط دیکتاتوری ایت الله خامنه ای وبلاگهای سیاسی فیلم و عکس تظاهرات جنبش سبزایران را بفرستید

اناهیتاازاصفهان

22بهمن سبز 22بهمن 1389روزسقوط دیکتاتوری ایت الله خامنه ای وبلاگهای سیاسی فیلم و عکس تظاهرات جنبش سبزایران را بفرستید

اناهیتاازاصفهان

22بهمن سبز 22بهمن 1389روزسقوط دیکتاتوری ایت الله خامنه ای وبلاگهای سیاسی فیلم و عکس تظاهرات جنبش سبزایران را بفرستید

اناهیتاازاصفهان

22بهمن سبز 22بهمن 1389روزسقوط دیکتاتوری ایت الله خامنه ای وبلاگهای سیاسی فیلم و عکس تظاهرات جنبش سبزایران را بفرستید

اناهیتاازاصفهان

22بهمن سبز 22بهمن 1389روزسقوط دیکتاتوری ایت الله خامنه ای وبلاگهای سیاسی فیلم و عکس تظاهرات جنبش سبزایران را بفرستید

اناهیتاازاصفهان

22بهمن سبز 22بهمن 1389روزسقوط دیکتاتوری ایت الله خامنه ای وبلاگهای سیاسی فیلم و عکس تظاهرات جنبش سبزایران را بفرستید

چیزها

سلام لطفا به وبلاگ من سر بزن ممنون میشم.